SafeInLog –Työturvallisuudella 

tuottavuutta ja työhyvinvointia 

sisälogistiikkaan-HANKKEEN 

  

TIETOSUOJAILMOITUS 

  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

artiklat 13 ja 14 

Laatimispäivämäärä: 25.09.2020 

  

  

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään 

  

SafeInLog-hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten sisälogistiikkatoimijoiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia, ja sitä kautta edistää pk-yritysten kilpailukykyätuottavuutta ja uudistumista. Hanke on valtakunnallinenmutta hankkeessa tehtävät toiminnot keskittyvät kolmelle alueelle SuomessaPäijät-Häme, Uusimaa ja Lappi. 

  

Hankkeessa tuotetaan tietoa sisälogistiikan työturvallisuudesta ja työturvallisuuden kehittämistoimenpiteistä, rakennetaan arviointimalli sisälogistiikan työturvallisuuden taloudellisten ja työelämän laadun vaikutusten arviointiin, kehitetään sisälogistiikkatoimijoiden työturvallisuus osaamista ja tunnistetaan yritysten sisälogistiikkaan liittyviä työturvallisuusriskejä ja käynnistetään niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu, TTS Työtehoseura ja Lapin yliopisto. 

  

Hankkeen toimintakokonaisuus koostuu kolmesta osastatyöturvallisuuskartoitustyöelämän laadun mittaaminen ja seurantasisälogistiikan työhyvinvointisafari. 

  

Kaikissa hankkeeseen liittyvissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa kerätään anonyymia osallistujapalautettaPalautetta hyödynnetään hankkeen arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä. 

  

Hankkeen asiantuntijat (TTS) keräävät yrityksen sisälogistiikan työturvallisuuden nykytilaan liittyvää tietoa ennakkotietolomakkeella (sisältäen myös perehdytykseen, työturvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyviä asioita), jossa kartoitetaan myös yrityksen sisälogistiikan vastuita eri osa-alueilta. Tietoa tarvitaan turvallisuuskävelyn organisointiin, jotta työntekijät kohdistavat oman vastuualueensa työturvallisuuteen liittyvät huomiot oikein ja/tai pystyvät kehittymään huomioiden tekemisessä. Työturvallisuuskävelyn aikana tehdään havaintoja sisälogistiikan työturvallisuuteen liittyen sanallisesti sekä kuvamateriaalin avulla. Tieto kerätään hankkeessa toteutettavaan raportointityökaluun, josta saadaan lopuksi tuotettua kokonaisvaltainen raportti sisälogistiikan työturvallisuuden tasosta. Tallenteissa ei ole henkilö- tai asiakastietoja.  

  

Hankkeen asiantuntijat (Lapin yo) keräävät hankkeen alkuvaiheessa yrityksen lähtötiedot henkilöstön tuottavuuden analyysia varten. Hankkeeseen liittyvät kyselyt (QWL-kysely, työhyvinvointikysely) toteutetaan myöhemmin sähköisesti henkilöä tunnistamattomassa muodossa LAB:n ja Lapin yo asiantuntijoiden toimesta. Yrityksen lähtötietoja sekä kyselyistä kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti hyvän tutkimuskäytänteiden mukaisesti. Työhyvinvointi- ja QWL-kyselyistä kertynyttä aineistoa voidaan käyttää hankkeen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja opetukseen. 

  

Hankkeen toiminnasta ja tapahtumista viestitään hankkeen kohderyhmillejotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot ovat julkisesti saatavilla 

  

Mitä tietoja keräämme 

  

Keräämme ja tallennamme henkilöiltä seuraavia tietoja hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, asema organisaatiossa, puhelinnumero ja sähköposti. Hankkeen tilaisuuksissa tapahtuvasta valokuvaamisesta tai videoinnista ilmoitetaan tapahtumaan saavuttaessa. Valokuvien ja videoaineiston, joista henkilö on tunnistettavissa, keräämiseen ja tallentamiseen hankkeen toimintaan liittyen pyydetään henkilöltä erikseen suostumus. 

  

SafeInLog-hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). ESR-hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason tietoja. ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteen ja tietoa ESR-hankkeeseen osallistuvilta kerättävistä henkilötiedoista löydät osoitteesta: https://www.rakennerahastot.fi/esr-hankkeen-osallistujille1 

  

Millä perusteella käsittelemme tietoja 

  

Hankkeeseen osallistujien henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus, joka on aktiivinen tahdonilmaisu osallistua hankkeen erilaisiin toimintoihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä vastaanottaa niihin liittyvää viestintää. 

  

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme  

  

Henkilötietoja kerätään hankkeeseen osallistuvilta sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistäkuten julkisilta www-sivustoilta 

  

Kenelle tietoja siirretään 

  

Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille: 

mahdollisesti käytetään tapahtumanhallintapalvelu Lyytiäjonka kautta hallitaan tilaisuuksien ja työpajojen ilmoittautumisia. LAB ja palveluntarjoaja ovat solmineet sopimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. 

palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään mahdollisesti Webropol-palvelua 

henkilötietoja (nimi ja yhteystiedotpäivitetään ja säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun laitteilla ja tietojenkäsittelyyn hyväksytyissä ohjelmistoissa 

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihinHenkilötietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille. 

  

ESR-lomakkeilla kerättyjä henkilötietoja siirretään Euroopan komissiolle (tiedot siirtyvät aina anonyyminä). 

  

Minne tietoja siirretään 

  

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

  

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  

  

Digitaalisetaineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun, TTS Työtehoseuran ja Lapin yliopiston tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla. 

  

Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden täyttämät ESR-lomakkeet säilytetään kulunvalvotuissa tiloissa lukitussa kaapissa. ESR-lomakkeiden tiedot tallennetaan EURA2014-järjestelmän ESR Henkilö -palveluun rahoittajan edellyttämällä tavalla, jonka jälkeen lomakkeet hävitetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyllä tavalla. 

  

Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

  

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.3.2020–31.10.2022(tai kunnes hanke virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen) Arkistoitavaa aineistoa kuten osallistujalistoja ja ESR-lomakkeita säilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuotta hankkeen päättymispäivästä. Aineistoa voidaan säilyttää ja käyttää henkilön suostumukseen perustuen hankkeen päättymisenjälkeenmahdollisiin tutkimus-, kehittämis- ja opetustarkoituksiin (aineistoa ei sisällä henkilötietoja) 

  

ESR-lomakkeiden tiedot säilytetään ja arkistoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 

  

Millaista päätöksentekoa? 

  

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

  

Oikeutesi 

  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.  

  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä. 

  

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

  1. a)Rekisteröidynoikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
  2. b)Rekisteröidynoikeus tietojensa oikaisemiseen. 
  3. c)Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. 
  4. d)Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
  5. e)Rekisteröidynoikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

  

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla. 

  

Rekisterin tiedot 

  

SafeInLog -hankkeen rekisteri 

Hankkeen kesto: 1.3.2020–31.10.2022 

  

Rekisterinpitäjä 

  

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 

Y-tunnus 2630644-6 

Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti 

Puhelin 03 828 18 (vaihde)  

helpdesk@lut.fi 

  

Yhteyshenkilöntiedot 

  

Jaana Lerssi-Uskelin, LAB-ammattikorkeakoulu 

Mukkulankatu19, 15101 Lahti, Finland  

+358 44 708 5233 

jaana.lerssi-uskelin@lab.fi 

  

Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeenosapuolet ja vastuunjako 

  

SafeInLog -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, TTS Työtehoseuran ja Lapin yliopiston yhteishanke. LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinoi hanketta.  

  

Kaikkia hankkeen toteuttajia koskevat kuitenkin samat oikeudet ja velvollisuudet. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sosiaali-ja terveysministeriönmyöntämällä rahoituksella. 

  

Hankkeen vastuullinen johtaja  

  

Ulla Kotonen 

LAB-ammattikorkeakoulu 

Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  

+358 44 708 5234 

ulla.kotonen@lab.fi 

  

Hankkeensuorittajat 

  

Projektipäälliköt, projektisuunnittelijat, projektikoordinaattori, asiantuntijat ja mahdollisesti hankkeen toteutukseen osallistuvatharjoittelijat sekä opiskelijat  

  

LABin tietosuojavastaava 

  

Lakimies Anne Himanka 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu34, 53850 Lappeenranta 

Puhelinnumero: 050564 4623 

Sähköposti: tietosuoja@lut.fi